KPI-mittari - Mikä se on ja miksi se on yritykselle tärkeä?

Digimarkkinointi
~
8
min lukemisaika
Kirjoittanut
Aleksi Huusko
Julkaistu
4.5.2024
Päivitetty
24.1.2024
Faktat
https://www.alecom.fi/blogi/kpi-mittari
KPI-mittari - Mikä se on ja miksi se on yritykselle tärkeä?
Sisällysluettelo
Example H2
Example H3
Example H4
Example H5
Example H6
KPI-mittari auttaa yrityksiä seuraamaan suorituskykyään ja saavuttamaan tavoitteensa. Lue, miten valita sopiva mittari ja seurata menestystä tehokkaasti.

Yrityksen menestyksen seuraaminen on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä. Tämä on mahdollista erilaisten mittareiden avulla, jotka auttavat yritystä ymmärtämään, miten se menestyy ja mitä muutoksia on tarpeen tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi.

KPI-mittari (Key Performance Indicator) on yksi tärkeimmistä mittareista, jota yritykset käyttävät menestyksensä seuraamiseen.

KPI-mittari: Määritelmä ja tarkoitus

Key Performance Indicator eli KPI tarkoittaa suomeksi suorituskyvyn tai tehokkuuden avainmittaria. KPI-mittarit ovat mittareita, joilla yritys voi seurata ja arvioida omaa suorituskykyään sekä tavoitteiden saavuttamista. KPI-mittarit ovat siis tärkeä työkalu yrityksen johtamisessa ja strategiassa.

key performance indicator
Liidien määrä voidaan mittaa

KPI-mittarin tarkoituksena on mitata ja arvioida yrityksen liiketoiminnan suorituskykyä eri näkökulmista ja antaa johtajille ja päätöksentekijöille tietoa siitä, miten hyvin yritys saavuttaa tavoitteensa. KPI-mittari auttaa tunnistamaan, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa ydinliiketoiminnan tärkeimmät tavoitteet.

KPI-mittareita on monenlaisia ja ne voivat vaihdella eri yrityksissä ja toimialoilla. Joitakin esimerkkejä KPI-mittareista ovat esimerkiksi myynti, kannattavuus, asiakastyytyväisyys, työntekijöiden tyytyväisyys ja tuotekehityksen nopeus.

KPI-mittarin käyttöönotto vaatii tarkkaa harkintaa ja suunnittelua. Ensin on määriteltävä, mitkä ovat ne tavoitteet, joita yritys haluaa saavuttaa. Tämän jälkeen on valittava ne mittarit, joilla yrityksen menestystä voidaan arvioida parhaiten.

Mittareiden valinnassa on tärkeää huomioida, että ne ovat olennaisia yrityksen tavoitteiden kannalta ja että niiden seuranta on helppoa ja luotettavaa.

KPI-mittarin käyttöönotto vaatii myös oikeanlaista raportointia ja seurantaa. KPI-mittareiden seurantaa tulee tehdä säännöllisesti ja niistä tulee raportoida selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä auttaa johtoa ja päätöksentekijöitä ymmärtämään yrityksen suorituskykyä ja tekemään tarvittavia päätöksiä.

KPI-mittarin valitseminen

KPI-mittareiden valinta on tärkeä osa yrityksen menestystä ja kilpailukykyä. Oikean mittarin valinta auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteitaan ja tekemään tehokkaita päätöksiä.

Tässä osiossa käsitellään KPI-mittarin valintaa ja tärkeimpiä kriteerejä, joita yrityksen tulisi huomioida valitessaan sopivat KPI:t. Osiossa käsitellään myös erilaisia KPI-mittareita ja niiden soveltamista erilaisissa liiketoiminnan konteksteissa.

KPI-mittarin valintakriteerit

On tärkeää ottaa huomioon yrityksen tavoitteet, strategia ja liiketoiminnan konteksti, kun valitset KPI:t.

Alla on muutamia kriteereitä, joita yrityksen tulisi huomioida, kun KPI:t valitaan:

 • Relevanssi: KPI-mittarin tulee olla relevantti yrityksen tavoitteiden ja strategian kannalta. Mittarin tulee auttaa yritystä seuraamaan edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Mittarin luotettavuus: Mittarin tulee olla luotettava ja tarpeeksi tarkka mittaamaan tavoitteen edistymistä. Mittarin mittausmenetelmän tulee olla selkeä ja yksiselitteinen.
 • Mittarin suhteellisuus: Mittarin tulee olla suhteellinen ja tarpeeksi tarkka mittaamaan tavoitteen suhteellista edistymistä.
 • Mittarin vertailukelpoisuus: Mittarin tulee olla vertailukelpoinen, jotta yritys voi verrata tuloksia aikaisempiin jaksoihin tai muihin yrityksiin.
 • Mittarin käytännöllisyys: Mittarin tulee olla käytännöllinen ja helppo seurata. Liian monimutkaiset mittarit voivat olla hankalia seurata ja ymmärtää.
 • Mittarin käyttökustannukset: Mittarin käyttökustannukset tulee huomioida. Joissain tapauksissa mittarin käyttöönotto ja ylläpito voi olla kallista.

Erilaiset KPI-mittarit

On olemassa monenlaisia KPI-mittareita, jotka voivat auttaa yritystä seuraamaan erilaisia tavoitteita.

oikeita asioita yrityksen toimintaa
Organisaation tavoite

Alla on esimerkkejä yleisimmistä KPI-mittareista:

 • Tulokseen perustuvat mittarit: Nämä mittarit mittaavat yrityksen taloudellista suorituskykyä, kuten liikevaihtoa, voittoa, bruttokatetta ja tulosprosenttia.
 • Asiakastyytyväisyysmittarit: Nämä mittarit mittaavat yrityksen asiakkaiden tyytyväisyyttä tuotteisiin ja palveluihin, esimerkiksi NPS (Net Promoter Score), joka mittaa asiakkaiden suosittelua yritykselle.
 • Markkinointimittarit: Nämä mittarit mittaavat yrityksen markkinoinnin tehokkuutta, kuten konversioprosenttia, avausprosenttia ja klikkiprosenttia.
 • Operatiiviset mittarit: Nämä mittarit mittaavat yrityksen operatiivista suorituskykyä, kuten toimitusajan pituutta, tuotantoprosessin tehokkuutta ja varastonhallintaa.
 • Henkilöstömittarit: Nämä mittarit mittaavat yrityksen henkilöstön suorituskykyä ja sitoutumista, kuten henkilöstön vaihtuvuutta, sairauspoissaolojen määrää ja koulutuspäivien määrää.

Erilaiset markkinoinnin KPI-mittarit soveltuvat eri liiketoiminnan konteksteihin. Esimerkiksi B2B-yrityksissä myyntimittarit ovat yleensä tärkeitä mittareita, kun taas B2C-yrityksissä asiakastyytyväisyysmittarit voivat olla tärkeämpiä.

{{blogpost-quote}}

KPI-mittarin käyttöönotto ja seuranta

KPI-mittarit ovat tärkeitä työkaluja yrityksille, joiden tavoitteena on menestyä markkinoilla. Ne auttavat mittaamaan ja seuraamaan yrityksen liiketoiminnan suorituskykyä eri osa-alueilla, jotta he voivat tehdä tehokkaita päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi.

yrityksesi ylätason kpi analytiikka ja seuranta
Myynti ja markkinointi

KPI-mittareiden käyttöönotto ja seuranta vaatii huolellista suunnittelua ja jatkuvaa tarkkailua, jotta ne voivat toimia tehokkaasti.

KPI-mittareiden käyttöönotto

KPI-mittarin käyttöönotto alkaa tavoitteen asettamisesta. Tavoitteen tulee olla mitattavissa ja selkeästi määritelty, jotta sitä voidaan seurata ja arvioida.

Kun tavoite on määritelty, tulee valita oikeat mittarit, jotka liittyvät tavoitteeseen. Mittareiden valinta tulee perustua yrityksen liiketoimintastrategiaan ja tavoitteisiin.

KPI-mittareista tulee määritellä niiden mittausmenetelmät ja mittausajat, kun ne on valittu. Mittausmenetelmien tulee olla yksiselitteisiä ja helppoja ymmärtää. Mittausajoista tulee sopia etukäteen, jotta mittarit voidaan seurata säännöllisesti.

Mittareiden käyttöönottoon liittyy myös organisaatiokulttuurin huomioiminen, sillä KPI-mittareiden käyttö voi vaikuttaa työntekijöiden toimintaan.

KPI-mittareiden seuranta

KPI-mittareiden seuranta on jatkuvaa ja säännöllistä työtä. Mittareiden seuranta tulee sisällyttää päivittäiseen toimintaan, jotta tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Mittareiden seurantaan liittyy myös tietojärjestelmien ylläpito ja raportointi.

Mittareiden seurannan avulla yritys voi tunnistaa toimintansa vahvuudet ja heikkoudet. Mittareiden seurannan avulla voidaan myös tunnistaa potentiaalisia ongelmakohtia ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Mittareiden seurannan avulla voidaan myös arvioida, ovatko toimenpiteet tehokkaita ja auttavatko ne saavuttamaan tavoitteita.

KPI-mittareiden tärkeimmät seurantatyökalut ja -menetelmät

KPI-mittareiden seurantaan on olemassa monia erilaisia työkaluja ja menetelmiä. Tärkeimpi KPI-mittareiden seurantatyökalut voivat vaihdella yrityksen koon, tavoitteiden ja mittareiden mukaan.

Tässä on joitakin yleisimpiä KPI-mittareiden seurantatyökaluja:

 • Excel-taulukot: Yksinkertaiset Excel-taulukot ovat hyvä työkalu KPI-mittausten seurantaan pienissä yrityksissä. Taulukoihin voidaan syöttää mittausarvot manuaalisesti ja niitä voidaan päivittää säännöllisesti.
 • Business Intelligence -ohjelmistot: BI-ohjelmistot ovat erinomainen vaihtoehto suuremmille yrityksille, jotka käsittelevät suurempia tietomääriä. BI-ohjelmistoilla voidaan yhdistää useita eri tietolähteitä ja luoda visuaalisia raportteja ja mittaristoja.
 • Dashboardit: Dashboardit ovat käyttöliittymiä, joiden avulla markkinoinnin KPI-mittareita voidaan seurata reaaliaikaisesti. Dashboardit voivat sisältää esimerkiksi kaavioita, taulukoita ja muita visuaalisia elementtejä.
 • Pilvipohjaiset työkalut: Pilvipohjaiset työkalut, kuten Google Analytics ja Salesforce, ovat suosittuja KPI-mittausten seurantatyökaluja. Pilvipohjaiset työkalut tarjoavat joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä, ja niitä voidaan käyttää missä ja milloin tahansa.

KPI-mittausten seurantamenetelmät voivat myös vaihdella yrityksen tarpeiden mukaan. Tässä on joitakin yleisimpiä KPI-mittausten seurantamenetelmiä:

 • Balanced Scorecard: Balanced Scorecard on strateginen suunnittelumalli, joka auttaa yrityksiä mittaamaan ja seuraamaan suorituskykyään neljällä eri osa-alueella: taloudellinen, asiakas, prosessi ja oppiminen ja kehittäminen.
 • Six Sigma: Six Sigma on laadunhallintamenetelmä, joka auttaa yrityksiä parantamaan prosessejaan ja vähentämään virheitä. Six Sigma -menetelmä perustuu datan analysointiin ja prosessien jatkuvan parantamisen periaatteisiin.
 • Lean-menetelmä: Lean-menetelmä on tehokkuus- ja laadunhallintamenetelmä, joka auttaa yrityksiä vähentämään hukkaa ja parantamaan prosessien tehokkuutta. Lean-menetelmä perustuu jatkuvaan parantamiseen ja prosessien virtaviivaistamiseen.

KPI-mittarien seurantaan liittyy myös tietojärjestelmien ylläpito ja raportointi. On tärkeää varmistaa, että mittaritiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, jotta päätöksenteko perustuu luotettavaan tietoon.

KPI-mittarin kehittäminen ja päivittäminen

KPI-mittarin kehittäminen ja päivittäminen on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa, sillä se auttaa yritystä seuraamaan sen tavoitteiden saavuttamista ja kehittymistä.

yrityksesi kehittäminen ja päivittäminen
Myynti mittaa paljon

KPI-mittarin kehittämisellä tarkoitetaan mittarin parantamista vastaamaan paremmin yrityksen tarpeita ja tavoitteita, kun taas päivittämisellä tarkoitetaan mittarin ajantasaistamista vastaamaan yrityksen muuttuneita tarpeita.

KPI-mittarin kehittäminen

KPI-mittarin kehittäminen voi olla haasteellista, sillä mittarin on vastattava yrityksen tavoitteita ja liiketoiminnan tarpeita. Alla on joitain tapoja, joilla yritys voi kehittää KPI-mittariaan:

 • Määrittele tavoitteet: KPI-mittarin kehittämisessä on tärkeää määritellä yrityksen tavoitteet ja mitata niiden saavuttamista. KPI-mittarin tulee vastata yrityksen strategiaa ja tavoitteita.
 • Analysoi olemassa olevat mittarit: Yrityksen kannattaa arvioida olemassa olevia mittareitaan ja niiden käyttöä. Onko niillä merkitystä yrityksen tavoitteiden kannalta? Voisiko niitä kehittää tai poistaa käytöstä?
 • Valitse oikeat mittarit: KPI-mittarissa on tärkeää valita oikeat mittarit, jotka ovat merkityksellisiä ja auttavat yritystä saavuttamaan sen tavoitteet.
 • Käytä SMART-periaatetta: SMART-periaate tarkoittaa, että mittarit ovat tarkkoja, mitattavia, saavutettavissa, relevantteja ja aikarajoitettuja. Näin mittarit ovat selkeitä ja helposti mitattavissa.
 • Seuraa kilpailijoita: Kilpailijoiden seuraaminen voi auttaa yritystä kehittämään KPI-mittariaan. Jos kilpailija käyttää jotain hyödyllistä mittaria, kannattaa sitä harkita omassa KPI-mittarissa.

KPI-mittarin päivittäminen

KPI-mittarin päivittäminen on tärkeää, sillä yrityksen tarpeet ja tavoitteet voivat muuttua ajan myötä. Alla on joitain syitä, miksi kyseistä mittaria kannattaa päivittää:

 • Liiketoiminnan muutokset: Kun yrityksen liiketoiminta muuttuu, KPI-mittarin tulee vastata näitä muutoksia.
 • Mittareiden toimimattomuus: Jos KPI:t ei toimi odotetulla tavalla tai mittarit eivät enää ole merkityksellisiä yrityksen tavoitteiden kannalta, niitä kannattaa päivittää tai korvata uusilla mittareilla.
 • Uudet teknologiat: Teknologian nopea kehitys voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ja KPI-mittareihin. Uusia teknologioita kannattaa seurata ja tarvittaessa päivittää mittarit vastaamaan uusia haasteita.
 • Asiakkaiden tarpeiden muuttuminen: Asiakkaiden tarpeet voivat muuttua ajan myötä, ja siksi KPI-mittarit kannattaa päivittää vastaamaan näitä muutoksia.
 • KPI-mittarin epäonnistuminen: Jos KPI:t ei osoita yrityksen tavoitteiden saavuttamista tai ei anna tarpeeksi tietoa yrityksen kehittymisestä, sitä kannattaa päivittää.

On tärkeää huomioida joitain asioita, kun päivitetään KPI-mittaria. Ensinnäkin, yrityksen tavoitteet ja strategia on hyvä tarkistaa, jotta uudet mittarit vastaavat yrityksen tarpeita.

Toiseksi, uusien mittareiden käyttöönotto vaatii usein koulutusta ja perehdytystä henkilöstölle, jotta mittareiden käyttö ja tulkinta onnistuvat oikein.

{{blogpost-quote}}

Usein kysytyt kysymykset

Mitä KPI-mittari tarkoittaa?

KPI-mittari on avainluku, joka auttaa yritystä arvioimaan liiketoiminnan suorituskykyä ja saavuttamaan tavoitteita.

KPI-mittarit voivat auttaa yritystä seuraamaan ja mittaamaan tiettyjä liiketoiminnan tavoitteita, kuten myynnin kasvua, asiakastyytyväisyyttä tai tuottavuutta.

KPI-mittarit ovat erittäin tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta, koska ne auttavat yritystä keskittymään oikeisiin tavoitteisiin ja seuraamaan niiden saavuttamista.

Miksi KPI-mittari on tärkeä?

KPI:t on tärkeäitä, koska ne auttavat yritystä ymmärtämään, miten se suoriutuu liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Se antaa yritykselle tietoa siitä, mitä toimia tarvitaan, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa. Lisäksi KPI-mittarit auttavat yrityksiä keskittymään oikeisiin asioihin ja tekemään strategisia päätöksiä.

Miten valita sopiva KPI-mittari yritykselle?

Sopivan KPI-mittarin valitseminen on tärkeää, jotta yritys voi saavuttaa tavoitteensa. Alla on muutamia vinkkejä sopivan mittarin valitsemiseen:

 • Määritä yrityksen tavoitteet ja tarpeet
 • Valitse KPI:t, jotka liittyvät yrityksen tavoitteisiin
 • Valitse KPI:t, jotka on mitattavissa
 • Valitse KPI:t, jotka on merkityksellisiä yrityksen menestykselle

Miten KPI-mittaria käytetään ja seurataan käytännössä?

Suorituskyvyn mittaria voidaan käyttää ja seurata monella eri tavalla. Alla on muutamia vinkkejä sen käyttöön ja seuraamiseen:

 • Määritä tavoitteet ja mittarit
 • Kerää dataa ja analysoi sitä
 • Käytä KPI-mittareita raportointiin ja seurantaan
 • Seuraa KPI-mittareita säännöllisesti
 • Tee tarvittavat toimenpiteet, jos mittarit eivät osoita haluttua suorituskykyä

Miten kehittää ja päivittää KPI-mittaria?

KPI-mittarin kehittäminen ja päivittäminen on tärkeää, jotta yritys voi pysyä ajan tasalla ja saavuttaa tavoitteensa.

Alla on muutamia vinkkejä KPI-mittarin kehittämiseen ja päivittämiseen:

 • Arvioi säännöllisesti, onko mittari edelleen merkityksellinen ja relevantti
 • Kuuntele asiakkaita ja muita sidosryhmiä ja ota heidän palautteensa huomioon
 • Päivitä mittari tarvittaessa vastaamaan muuttuneita tarpeita tai tavoitteita
 • Huolehdi siitä, että mittarin kehittämisessä ja päivittämisessä on mukana koko organisaation henkilökunta

Mitkä ovat yleisimmät haasteet KPI-mittarin käytössä ja miten niitä voidaan ratkaista?

KPI-mittarin käytössä voi olla haasteita, ja jotkut yleisimmistä haasteista ovat:

 • Mittarin valitseminen, joka ei ole merkityksellinen tai mitattavissa
 • Liian monen mittarin käyttäminen, mikä voi johtaa liialliseen tiedon keräämiseen ja sekoittaa tärkeimmät mittarit
 • Mittareiden väärä käyttö tai tulkinta
 • Mittareiden seurannan laiminlyönti

Näitä haasteita voidaan ratkaista seuraavilla tavoilla:

 • Valitse merkitykselliset ja mitattavissa olevat mittarit
 • Valitse vain muutama mittari, joka on tärkein yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kouluta henkilöstö mittareiden oikeaan käyttöön ja tulkintaan
 • Aseta selkeät prosessit mittareiden seurantaan ja seuraa mittareita säännöllisesti

Yhteenveto

KPI:t on tärkeäitä työkaluja yrityksen menestyksen arvioinnissa ja kehittämisessä. Tärkeimpiä KPI-mittareita ovat muun muassa myynnin kasvu, asiakastyytyväisyys ja brändin tunnettuus. On tärkeää valita mittarit, jotka tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja ovat helposti seurattavissa.

mittareita yrityksen toimintaa
Tavoite asioita

Yrityksen on hyödynnettävä KPI-mittarit tehokkaasti, jotta se voi saavuttaa halutut tavoitteet. Tämä edellyttää selkeää suunnitelmaa mittarien asettamisesta, seurannasta ja raportoinnista. On myös tärkeää tarkastella mittareiden tuloksia säännöllisesti ja tehdä tarvittavat muutokset strategian parantamiseksi.

KPI-mittarin käyttöön liittyy myös haasteita, kuten mittareiden valinta ja mittausmenetelmien määrittäminen. On tärkeää varmistaa, että mittarit ovat relevantteja yrityksen toiminnalle ja että niitä voidaan mitata luotettavasti. Lisäksi on tärkeää huomioida mittareiden vertailtavuus ja mittausmenetelmien standardointi.

Yrityksen on ratkaistava nämä haasteet tehokkaasti, jotta se voi hyödyntää KPI-mittarit parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttaa strategiset tavoitteensa. Mittareiden avulla yritys voi saada arvokasta tietoa toiminnastaan ja tehdä tarvittavia muutoksia liiketoimintastrategiaan.

{{blogpost-quote}}

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä
https://www.alecom.fi/blogi/kpi-mittari
Aleksi Huusko on verkkosivujen tekijä, graafinen suunnittelija, hakukoneoptimointi ja digimarkkinoinnin asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta.
Tilaa ilmainen uutiskirje
Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen.
Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!
Hups jotain meni vikaan. Yritä uudelleen!
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä