Viisi suosituinta tapaa hinnoitella yrityksen verkkosivut

Verkkopalvelut
~
5
min lukemisaika
Kirjoittanut
Aleksi Huusko
Julkaistu
4.5.2024
Päivitetty
24.1.2024
Faktat
https://www.alecom.fi/blogi/viisi-suosituinta-tapaa-hinnoitella-yrityksen-verkkosivut
Viisi suosituinta tapaa hinnoitella yrityksen verkkosivut
Sisällysluettelo
Example H2
Example H3
Example H4
Example H5
Example H6

Verkkopalveluiden hinnoittelu voi olla monimutkaista. Monet metodit voivat sotkea ostajan päätöksentekoa. Kun tarjousten sisältö ja hintastrategiat vaihtelevat, valinnan tekeminen muuttuu haasteelliseksi. Tässä kirjoituksessa käsittelen viittä erilaista hinnoittelukeinoa.

"Kuka pystyy toteuttamaan tämän projektin, millä tavalla ja kuinka suurella budjetilla?"

Kiinteähintainen verkkosivu-uudistus

Kiinteä hinta on monille verkkosivu-uudistusta harkitseville asiakkaille ihanteellinen, mutta se voi olla myös haastava hinnoittelumalli alalla. Tässä katsauksessa selvennetään, milloin ja miksi kiinteä hinta on mahdollinen sekä mitä se todella tarkoittaa.

Miksi kiinteä hinta on harvinainen?

Verkkosivuprojekteissa kiinteän hinnan tarjoaminen voi olla riskialtista toimittajille. Se vaatii selkeää ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä, sekä aktiivisuutta ja tietoisuutta asiakkaalta jo tarjouspyyntövaiheessa.

Edellytykset kiinteälle hinnalle

Jotta verkkosivu-uudistus voitaisiin tarjota kiinteään hintaan, tietyt edellytykset on täytevä toteen:

 1. Tarkka tarjouspyyntö: Asiakas on tietoinen ja esittää erityisen tarkan ja kattavan tarjouspyynnön.
 2. Alustava suunnittelu: Toimittaja tekee alustavan suunnittelun ja määrittää tarkasti asiakkaan tarpeet. Kun tiedetään, mitä ollaan tekemässä, voidaan määrittää myös työmäärä.
 3. Avoimuus budjetista: Asiakas paljastaa budjettinsa ja pyytää kiinteää hintaa. Toimittajat tekevät sitten parhaan ehdotuksensa.

Koska valita kiinteä hinta?

Monissa perus verkkosivuprojekteissa toimittajien pitäisi olla valmiita tarjoamaan kiinteä hinta, kun edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ainakin yksi. Toimittajan tulee olla valmis kantamaan vastuun mahdollisista ylimenevistä kustannuksista, kunhan hänellä on selkeä käsitys projektista.

Mitä kiinteä hinta todella tarkoittaa?

Kiinteä hinta tarkoittaa sitä, että hinta ei muutu projektin aikana, ellei tehdä muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan. Kaikki, mitä ei mainita tarjouksessa, voi johtaa lisämaksuihin. Siksi on välttämätöntä, että tarjoukset ja sopimukset ovat yksityiskohtaisia, jotta vältytään tulkinnallisilta erimielisyyksiltä.

Kiinteä hinta voi olla houkutteleva sekä asiakkaille että toimittajille, mutta se vaatii avoimuutta, ymmärrystä ja yksityiskohtaisuutta molemmilta osapuolilta. Kun molemmat osapuolet ymmärtävät odotukset ja vastuut, kiinteä hinta voi olla molempia hyödyttävä ratkaisu.

Osittainen kiinteä hinnoittelu verkkosivu-uudistuksessa

Osittainen kiinteä hinta tarjoaa joustavuuden yhdistelmän, sekä kiinteälle hinnalle, että arvioille. Tämä malli on usein hyödyllinen laajemmissa hankkeissa, joissa kaikkia yksityiskohtia ei ole mahdollista määrittää alusta alkaen.

Miksi valita osittainen kiinteä hinta?

Kun hankkeet laajenevat, tietyt asiat saattavat olla epäselviä tai vaikeasti määritettävissä tarjousvaiheessa, kuten:

 • Monimutkaiset toiminnot: Esimerkiksi käyttäjän valintoihin perustuvat monipuoliset ostopolut.
 • Rajapintaratkaisut: Määrittelyssä saattaa olla haasteita, kun kyse on kolmannen osapuolen järjestelmistä ja siitä, miten tiedot integroidaan eri järjestelmien välillä.
 • Sisältötyyppien epävarmuus: Tarjousvaiheessa ei välttämättä tiedetä, mitä erilaisia sisältötyyppejä, kuten sivuja, artikkeleita tai tuotteita, verkkopalvelu tulee lopulta sisältämään.

Vaikka kaikkia yksityiskohtia ei ole järkevää tai mahdollista määrittää alkuvaiheessa, ei tämä tarkoita, että koko tarjouksen pitäisi olla pelkkä arvio.

Kuinka osittainen kiinteä hinta toimii?

Suosittelemme valitsemaan osittain kiinteähintaisen tarjouksen, joka antaa selkeän hinnan tunnetuille osille projektista, kun taas epävarmat osat voivat jäädä tarkennettaviksi arvioiksi tai työmäärähaarukoiksi. Tämä malli tarjoaa hyvän tasapainon ennustettavuuden ja joustavuuden välillä, ja se auttaa varmistamaan, että sekä asiakas että toimittaja tietävät, mitä odottaa.

Osittainen kiinteä hinta on erinomainen ratkaisu monimutkaisille projekteille, joissa kaikkia yksityiskohtia ei voida määrittää heti alusta alkaen. Se yhdistää kiinteän hinnan varmuuden ja arvioidun hinnan joustavuuden, jolloin molemmat osapuolet voivat työskennellä yhdessä tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Tavoitehintamalli verkkosivuhankkeissa

Mikä on tavoitehintamalli?

Tavoitehintamalli on hinnoittelustrategia, joka sopii erityisesti suuriin verkkopalveluprojekteihin. Tämä malli luo kannustimen toimittajalle suorittaa työ tehokkaasti ja olla kustannustehokas, mutta edellyttää samalla vahvaa luottamusta asiakkaan ja toimittajan välillä.

Kuinka malli toimii?

 1. Määritely: Projektin tavoitetyömäärä ja -hinta asetetaan alussa. Esimerkkinä: 100 henkilötyöpäivää (htp) maksaa 80 000€, eli 800€/htp.
 2. Alitus: Jos toimittaja suorittaa työn alle tavoitetyömäärän, hän voi laskuttaa 50% säästetystä summasta.
 3. Ylitys: Jos työ ylittää tavoitetyömäärän, toimittaja voi laskuttaa ylittävästä osuudesta vain 50%. Jos ylitys on yli 20% alkuperäisestä tavoitteesta, ylimenevistä kuluista ei laskuteta lainkaan.

Esimerkit tavoitehintamallista:

 1. Alitus: Jos 100 htp:n työ valmistuu 90 htp:ssä, toimittaja laskuttaa 72 000€ ja lisäksi 50% säästetystä summasta, eli 4000€. Kokonaislaskutus on 76 000€.
 2. Ylitys (20% asti): Jos 100 htp:n työ valmistuu 120 htp:ssa, toimittaja laskuttaa 80 000€ ja lisäksi 50% ylittävästä osuudesta. Laskutus on 88 000€.
 3. Ylitys (yli 20%): Jos 100 htp:n työ valmistuu 150 htp:ssa, toimittaja laskuttaa kuten edellisessä esimerkissä 88 000€. 30 htp:n ylitys jää kokonaan laskuttamatta.

Miksi valita tavoitehintamalli?

 1. Joustavuus: Ei tarvitse tietää jokaista yksityiskohtaa tarjouspyyntövaiheessa.
 2. Yhteistyö: Asiakas ja toimittaja voivat yhdessä päättää prioriteeteista.
 3. Motivaatio: Toimittaja on motivoitunut olemaan tehokas ja kustannustietoinen.
 4. Dokumentointi ja projektijohto: Kuten kaikki hinnoittelumallit, myös tavoitehintamalli vaatii huolellista dokumentointia ja projektinjohtoa.

Tavoitehintamalli tarjoaa sekä joustavuuden että tehokkuuden edut. Se yhdistää kiinteän hinnan ja joustavan hinnoittelun vahvuudet, mutta sen menestyksellinen toteutus edellyttää avointa yhteistyötä ja vahvaa luottamusta molempien osapuolten välillä.

Kustannusarvio verkkosivuhankkeissa

Mikä on kustannusarvio?

Kustannusarvio tarkoittaa, että toimittaja antaa arvion siitä, kuinka paljon projekti tulee maksamaan, mutta lopullinen hinta voi poiketa tästä arviosta. Toisin kuin tavoitehintamallissa, tässä mallissa ei ole ylä- tai alarajoja.

Kuinka malli toimii?

Kustannusarvio on yksinkertaisesti arvioitu hinta projektista. Lopullinen summa, jonka asiakas maksaa, voi kuitenkin olla suurempi tai pienempi kuin tämä alustava arvio.

Haasteet ja kritiikki kustannusarviomallissa:

 1. Epätarkkuus ja epävarmuus: Sekä asiakkaalle että projektinjohdolle voi olla turhauttavaa, kun lopulliset kustannukset poikkeavat merkittävästi alkuperäisestä arviosta.
 2. Yllättävät kustannukset: Asiakasta saattaa ärsyttää, jos jokin toiminto, kuten hakutoiminto, maksaa odotettua enemmän ilman selkeää perustetta.
 3. Hankaluudet määrittelyssä: Jos tarjouksessa ei ole tarkasti kuvattu sitä, mitä hankkeeseen sisältyy, voi se johtaa suuriin eroihin arvion ja lopullisen kustannuksen välillä.

Kustannusarvio alalla ja sen ongelmat:

Vaikka kustannusarvio on yleisesti käytetty malli alalla, se ei välttämättä ole paras vaihtoehto asiakkaalle. Asiakkaiden kokemusten mukaan hankkeet harvoin pysyvät budjetissa tällä mallilla. Monet asiakkaat kertovat tarinoita siitä, kuinka hankkeet ylittävät budjettinsa. Toimittajille tämä malli voi olla houkutteleva, koska he voivat laskuttaa kaiken toteutuneen työn, riippumatta siitä, kuinka paljon se poikkeaa alkuperäisestä arviosta.

Kustannusarviomalli on yksinkertainen ja suoraviivainen, mutta se ei välttämättä tarjoa parasta arvoa asiakkaalle. Malli voi johtaa odottamattomiin kustannuksiin ja turhautumiseen, ellei projektin laajuutta ja yksityiskohtia ole määritelty tarkasti.

Tuntilaskutus verkkosivuprojekteissa

Tunti tunnista -laskutusmallissa projektia ei välttämättä määritellä, suunnitella tai arvioida kokonaisuudessaan ennalta. Sen sijaan toimittajille maksetaan heidän työtunneistaan riippumatta siitä, mikä lopullinen tulos tai aikataulu on.

Missä tilanteissa malli voi olla toimiva?

 1. Epävarmuus hankkeen luonteesta: Jos projektin yksityiskohdat, tavoitteet tai toteutusmenetelmät ovat epäselviä, ja pääpaino on asiantuntijoiden "vuokraamisessa" tietyn palvelun X tuottamiseen.
 2. Joustavuus kustannuksissa ja aikataulussa: Kun lopullisen työmäärän, kustannusten tai aikataulun tarkkuus ei ole kriittinen tekijä.

Mallin haasteet

Vaikka tunti tunnista -malli voi olla sopiva joissakin erityistapauksissa, se ei yleensä ole ihanteellinen useimmissa projekteissa. Mallin pääasiallinen haaste on sen epävarmuus: se voi olla riskialtista asiakkaalle sekä budjetin että aikataulun suhteen. Toimittajalle malli voi olla houkutteleva, koska se takaa maksun tehdyistä tunneista, mutta asiakkaalle se voi tuoda lisäkustannuksia ja viivästyksiä.

Milloin mallia ei suositella?

Erityisesti verkkopalveluprojekteissa on usein mahdollista ja järkevää ymmärtää jo sopimuksentekovaiheessa, mitä projektissa tehdään. Tällaisissa tapauksissa tunti tunnista -mallille ei löydy vahvaa perustelua. Toisaalta, malli voi olla perusteltu tietyissä softakehityksen yhteyksissä, joissa vaaditaan erityistä asiantuntijuutta ja joustavuutta.

Yhteenveto tuntilaskutuksesta

Tunti tunnista -laskutusmalli tarjoaa joustavuutta tietyissä projekteissa, mutta sen epävarmuus voi tehdä siitä riskialtista asiakkaille. Vaikka mallilla on paikkansa tietyissä tilanteissa, sen käyttöä tulisi harkita tarkkaan, varsinkin kun on kyse verkkopalveluprojekteista.

Yhteenveto verkkosivu-uudistuksen hinnoittelumalleista

Ostotilanteessa on keskeistä, että asiakas ymmärtää, mitä hän on ostamassa ja millä hinnalla. Tämä selkeys auttaa asiakasta tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja vähentämään mahdollisia riskejä.

Hinnoittelumallien vertailu

 1. Ensimmäiset kolme vaihtoehtoa: Nämä mallit ovat useimmissa hankkeissa toimivia, ja niiden valinta riippuu projektin erityistarpeista.
 2. Neljäs vaihtoehto: Tätä mallia emme suosittele, koska se sisältää paljon epävarmuuksia projektin suhteen.
 3. Viides vaihtoehto: Se voi olla sopiva tietyissä erityistilanteissa, mutta ne tilanteet ovat  yleensä hyvin harvinaisia.

Lopputulema

Valittaessa hinnoittelumallia on tärkeää ymmärtää projektin erityistarpeet ja haasteet. Samalla on olennaista varmistaa, että asiakas ymmärtää, mitä hän on ostamassa ja millaisin ehdoin.

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä
https://www.alecom.fi/blogi/viisi-suosituinta-tapaa-hinnoitella-yrityksen-verkkosivut
Aleksi Huusko on verkkosivujen tekijä, graafinen suunnittelija, hakukoneoptimointi ja digimarkkinoinnin asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta.
Tilaa ilmainen uutiskirje
Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen.
Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!
Hups jotain meni vikaan. Yritä uudelleen!
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä